فروشگاه ابزار آلات صنعتی ابزار آذینhttp://abzarazin.comفروشگاه ابزار آلات صنعتی ابزار آذینfaفروشگاه ابزار آلات صنعتی ابزار آذینhttp://abzarazin.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://abzarazin.com162130فروشگاه ابزار آلات صنعتی ابزار آذینCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 دستگاه جوش Co2 سه کاره با قابلیت جوشکاری آهن http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-Co2-سه-کاره-با-قابلیت-جوشکاری-آهن <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-05-19_10-20-52.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 14, 2018 دستگاه جوش co2 سه کاره 300 http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-co2-سه-کاره-300- <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-05-19_10-20-46.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 19, 2018 دستگاه جوش اینورتر 200 طرح اروا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-200-طرح-اروا <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_۲۰۱۸-۰۵-۱۹_۱۰-۱۸-۴۳.jpg' height='100' width='100' /><p><p>-این نوع دستگاه جوش در کارهایی از قبیل رابیتس کاری.جوشکاری درو پنجره و همچنین در کارهای صنعتی و سازه های فلزی سبک مورد استفاده قرار میگیرد</p></p><hr/> Thursday, June 14, 2018 دستگاه جوش اینورتر 250 دو ولوم ماسفت http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-250-دو-ولوم-ماسفت <img src='./Administrator/files/ProductPic/250.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 29, 2018 دستگاه جوش اینورتر شش خازن 200 http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-200-شش-خازن <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 29, 2018 دستگاه جوش اینورتر ۲۵۰ شش خازن طرح اروا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-۲۵۰-شش-خازن-طرح-اروا <img src='./Administrator/files/ProductPic/2501.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 23, 2018 دستگاه جوش 250 cell صبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-250-cell-صبا <img src='./Administrator/files/ProductPic/1 (3).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 9, 2018 دستگاه جوش 400 mma سه فاز http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-400-mma-سه-فاز <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_۲۰۱۸-۰۵-۱۹_۱۰-۱۸-۴۵ (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 19, 2018 دستگاه جوش 200 a2 صبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-200-a2-صبا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 29, 2018 دستگاه جوش اینورتر MMA 200 http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-MMA-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_۲۰۱۸-۰۵-۱۹_۱۰-۱۸-۴۰.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 19, 2018 دستگاه جوش اینورتر it250cایران ترانس http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-it250c-ایران-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/product_155_1409846935_25783.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 10, 2018 دستگاه جوش ارگون ac/dc 200 http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-ارگون-200-ac/dc <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_۲۰۱۸-۰۵-۱۹_۱۰-۱۸-۴۵ (3).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 19, 2018 دستگاه جوش اینورتر300طرح هیوندا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-300-طرح-هیوندا <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-09-17_14-52-22.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 17, 2019 دستگاه جوش 250vصبا الکتریک http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-250v-صبا-الکتریک <img src='./Administrator/files/ProductPic/1 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 9, 2018 دستگاه جوش 315 ac/dc پالسی صبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-315-ac/dc-پالسی-صبا <img src='./Administrator/files/ProductPic/315 صبا.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 13, 2018 اینورتر 251ارگون پالسی صبا tig http://abzarazin.com/index.aspx?Product=اینورتر-251-ارگون-پالسی-صبا-tig <img src='./Administrator/files/ProductPic/251ارگون پالسی صبا tig.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 12, 2018 دستگاه جوش 401 پالسی Tig صبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-401-پالسی-Tig-صبا <img src='./Administrator/files/ProductPic/401 پالسی صبا.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 12, 2018 دستگاه جوش ارگون 201 pulse صبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-ارگون-201-pulse-صبا <img src='./Administrator/files/ProductPic/201tig pulse.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 10, 2018 دستگاه جوش سه فاز AC/DC 315 http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-سه-فاز-AC/DC-315 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2018-05-19_10-20-37.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 14, 2018 دستگاه جوش اینورتر 200 nصبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-200-n-صبا <img src='./Administrator/files/ProductPic/anortr-joshkar-200-aampr-sba-alktrk-mdl-saba-200-n-1503673514.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 29, 2018 دستگاه جوش ارگون 215p ایران ترانس http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-ارگون-215p-ایران-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/21055915325a2d23151f20f.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 2, 2018 دستگاه جوش500 co2 اب خنک صبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product= دستگاه-جوش-co2-500-اب-خنک-صبا <img src='./Administrator/files/ProductPic/3 (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 7, 2018 دستگاه جوش ارگون tig 200 hf ایران ترانس http://abzarazin.com/index.aspx?Product= دستگاه-جوش-ارگون-tig-200-hf-ایران-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/7611055685a2cdc6b3d9ee.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 29, 2018 دستگاه جوش اینورتر 200B http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-200B <img src='./Administrator/files/ProductPic/200B.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 29, 2018 دستگاه جوش اینورتر ۲۵۰ سه فاز ارگون دو کاره با لوازم http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-۲۵۰-سه-فاز-ارگون-دو-کاره-با-لوازم <img src='./Administrator/files/ProductPic/250ll.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 23, 2018 دستگاه جوش اینورتر it 350m ایران ترانس http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-it-350m-ایران-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/239219312592658aea8c3c.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 14, 2018 دستگاه جوش اینورتر it 500c ایران ترانس http://abzarazin.com/index.aspx?Product= دستگاه-جوش-اینورتر-it-500c-ایران-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/60216307656dbccdc4ec55.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 12, 2018 دستگاه جوش اینورتر 500 سلولوزی صبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-500-سلولوزی-صبا <img src='./Administrator/files/ProductPic/1 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 دستگاه جوش mig200p ایران ترانس http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-mig-200p-ایران-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/14078815005a65dc6277a78.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 17, 2018 دستگاه جوش ارگون tig 200pا یران ترانس http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-ارگون-tig-200p-ایران-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/141149457356dbd37739d9d.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 دستگاه جوش اینورتر it 255c ایران ترانس http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-it-255c-ایران-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/1270611694588f34e01bad8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 5, 2018 دستگاه جوش 250d co2صبا الکتریک http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-co2-250d-صبا-الکتریک <img src='./Administrator/files/ProductPic/3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 15, 2018 دستگاه جوش اینورتر 200 fصبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-200f-صبا <img src='./Administrator/files/ProductPic/anortr-joshkar-sba-alktrk-mdl-saba-200-f-jran-200-aampr-1503675399.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 1, 2018 دستگاه جوش اینورتر350Gصبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-350G-صبا <img src='./Administrator/files/ProductPic/a3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 17, 2018 دستگاه جوش mig250 sp co2ایران ترانس http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-mig250-sp-co2-ایران-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/241853182589f193b88a33.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 27, 2018 دستگاه جوش اینورتر 400Gصبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-400G-صبا <img src='./Administrator/files/ProductPic/3 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 22, 2018 دستگاه جوشco2 550 هوا خنک صبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-550-co2-هوا-خنک-صبا- <img src='./Administrator/files/ProductPic/1 (6).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 19, 2018 دستگاه جوش اینورتر it225se ایران ترانس http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-it225se-ایران-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/10634817856dbc1dac17d0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 30, 2018 دستگاه جوش it 200c ایران ترانس http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-it-200c-ایران-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/104728925656dbcbc5f416e.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 20, 2018 دستگاه جوش 300sادن http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-300s-ادن <img src='./Administrator/files/ProductPic/300s.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;قابلیت جوشکاری الکترود 4 به صورت شیفت کاری بالا برای کارهای خانگی و رابیتسکاری و کارهای خانگی&nbsp; مورد استفاده قرار میگیرد</p></p><hr/> Wednesday, May 16, 2018 دستگاه جوش اینورتری پالسی250a-ac.dcصبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتری-پالسی-250a-ac.dc <img src='./Administrator/files/ProductPic/250a-ac.dcصبا.jpg' height='100' width='100' /><p><p>-بهره گیری از تکنولوژ اینورتر</p> <p>-قابلیت استفاده از پدال پایی جهت جوشکاری&nbsp;</p> <p>-قابلیت نصب یونیت اب خنک برروی دستگاه&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, May 13, 2018 دستگاه جوش اینورتر 500 صبا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر-500-صبا <img src='./Administrator/files/ProductPic/500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 17, 2018 دستگاه جوش 200 مینی ایران ترانس http://abzarazin.com/index.aspx?Product= دستگاه-جوش-200-مینی-ایران-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/3ae2efb3-d12c-45a4-bca8-5e8117ae5de0-8b16f8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 15, 2018 دستگاه جوش اینورتر 200طرح هیوندا http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-اینورتر -200-طرح-هیوندا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2018-01-11_11-23-29.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 5, 2018 دستگاه جوش it 400 m ایران ترانس http://abzarazin.com/index.aspx?Product=دستگاه-جوش-it-400-m-ایران-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/96837816059265baf58bf4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 25, 2018 فن 38*120*120 220V SUNON http://abzarazin.com/index.aspx?Product=فن-38*120*120-220V <img src='./Administrator/files/ProductPic/da400ccafc349761d471c1724cef90b0_tn.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 22, 2020 فن 38*120*120 220V FANCHAO http://abzarazin.com/index.aspx?Product=فن-220-ولت-38*120*120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/00.jpg' height='100' width='100' /><p><p>جهت اطلاعات بیشتر با شمارهای درج شده&nbsp;</p> <div>در سایت تماس حاصل فرمایید</div> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, November 14, 2019 فن 25*120*120 BRUSHLESS 24V بلبرینگ http://abzarazin.com/index.aspx?Product=فن-38*120*120-24V <img src='./Administrator/files/ProductPic/61rDOToodAL._SX425_.jpg' height='100' width='100' /><p><p>جهت اطلاعات بیشتر با شمارهای درج شده&nbsp;</p> <div>در سایت تماس حاصل فرمایید</div></p><hr/> Thursday, November 14, 2019 فن 38*120*120 24VFANCHAO بلبرینگ http://abzarazin.com/index.aspx?Product=فن-38*120*120-24V-FANCHAO <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hot-Sell-HL9225S12H-12V-9025-cooling-fan.jpg_300x300.jpg' height='100' width='100' /><p><p>جهت اطلاعات بیشتر با شمارهای درج شده&nbsp;</p> <div>در سایت تماس حاصل فرمایید</div></p><hr/> Wednesday, January 22, 2020 فن 38*120*120 تیدار 220V http://abzarazin.com/index.aspx?Product=فن-220-ولت-38*120*120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/6199629_1564858569_903.jpg' height='100' width='100' /><p><p>جهت اطلاعات بیشتر با شمارهای درج شده&nbsp;</p> <div>در سایت تماس حاصل فرمایید</div></p><hr/> Wednesday, January 22, 2020